top of page

Prominent Labour Leader Abhijeet Rane meeting with Uday Pai (MD - Ad Arts)

दै. मुंबई मित्र/वृत्त मित्र चे समूह संपादक अभिजीत राणे यांनी ऍड आर्ट चे व्यवस्थापकीय संचालक उदय पै यांची दै. मुंबई मित्र व वृत्त मित्रच्या कॅम्पेन संदर्भात चर्चा करण्यासाठी भेट घेतली व सविस्तर चर्चा केली.

8 views0 comments
bottom of page